Πληροφορική Ελλάδος

Πληροφοριακό σύστημα Εργαστηρίων Gi-Lab

Το Gi-Lab είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργαστηρίων (LIMS), σχεδιασμένο να βελτιώνει δραστικά την παραγωγικότητα, να απλοποιεί πολύπλοκες διαδικασίες και να εξοικονομεί χρόνο, να οργανώνει και να αυτοματοποιεί την ροή εργασίας. Λειτουργεί με επιτυχία σε ένα μεγάλο αριθμό νοσοκομειακών εργαστηρίων της χώρας. Αναλυτικότερα τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Gi-Lab είναι τα ακόλουθα:

Εισαγωγή Εξεταζομένων / Ταυτοποίηση

Η εισαγωγή των εξεταζομένων γίνεται με πολλαπλούς και εύκολους τρόπους όπως με την χρήση αριθμού μητρώου, ΑΜΚΑ, σε διασύνδεση με εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου νοσοκομείου.

Ταυτοποίηση Δείγματος

Καταγραφή εισερχομένων δειγμάτων/παραπεμπτικών με μοναδική αντιστοίχιση εξεταζομένου. Αυτοματοποιημένη λειτουργία απόδοσης αύξοντα αριθμού δείγματος/barcode. Εφαρμογή διαδικασιών διαχωρισμού δειγμάτων.

Οργάνωση Εργασίας / Λίστες Εργασίας

Οι εξετάσεις οργανώνονται σε λίστες εργασίας (ανά μηχάνημα, ανάλογα με το είδος τον δείγματος, την ύπαρξη των αναγκαίων αντιδραστηρίων, τον χρονοπρογραμματισμό τους κλπ). Ο καταμερισμός αυτός είναι η βάση της οργάνωσης της εργασίας στο εργαστήριο και συμβάλλει στην εξοικονόμηση των αντιδραστηρίων. Το σύστημα ελέγχει το είδος και το πλήθος των εκκρεμών εξετάσεων (σε επίπεδο ημερήσιας διαδικασίας) και (σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια) ώστε να προτείνει ένα σχέδιο ροής των αναλύσεων.

Σύνδεση με αναλυτές και σύγχρονα προ-αναλυτικά συστήματα

Συνδέεται με τους αναλυτές της αγοράς, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες του κάθε αναλυτή (μονόδρομη – αμφίδρομη επικοινωνία, χρήση bar-codes, quality control, ASTM κλπ). Υποστηρίζει λειτουργία υψηλής διαθεσιμότητας και προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διασύνδεσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσεται απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.

Έλεγχος της ορθότητας των αποτελεσμάτων

Προσφέρεται υποβοήθηση στον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων μέσω της παρακολούθησης δεδομένων όπως:

 • Flags των αναλυτών
 • Αποτελέσματα των controls με συγκριτικά στοιχεία ανά lot.
 • Συσχετισμού των συναφών εξετάσεων (πχ Σάκχαρο αίματος – Σάκχαρο ούρων) ενός εξεταζομένου.
 • Συσχετισμού παρελκομένων εξετάσεων.
 • Υπέρβασης συγκεκριμένων (παραμετρικών) ορίων.
 • Έλεγχος delta check.

Ποιοτικός Έλεγχος

Πλήρης υποστήριξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Αυτόματη καταγραφή αποτελεσμάτων Quality Control. Παρουσίαση διαχρονικών διαγραμμάτων Levey–Jennings, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Έλεγχος Westgard Rules. Υποστήριξη ISO-15189.

Διαμορφώσιμα Έντυπα Απαντήσεων

Η εμφάνιση των απαντητικών εντύπων μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα γραφήματα (ιστογράμματα, νεφελογράμματα, κα.) και άλλα στοιχεία όπως λογότυπο, παρατηρήσεις κ.ο.κ.

Στατιστική Πληροφόρηση

Το σύστημα είναι σε θέση να παράγει ποικίλες στατιστικές εκτυπώσεις. Ακολουθούν μερικές:

 • Καταμερισμό του συνόλου των εξετάσεων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ανά κλινική, ανά εντέλλοντα ιατρό, ανά εργαστήριο, ανά αναλυτή, θέση εργασίας κ.ο.κ.
 • Διαχρονικές συγκρίσεις τιμών εξετάσεων σε συγκεκριμένους ασθενείς ή πληθυσμούς.
 • Διακυμάνσεις τιμών σε μια χρονική περίοδο (μέσες, άκρες τιμές, υπέρβαση ορίων, τυπική απόκλιση κλπ).
 • Διαγράμματα Levey–Jennings.
 • Στατιστικές σχετικές με τον φόρτο εργασίας τον εργαστηρίου, των ιατρικών μηχανημάτων, των χρηστών.
 • Στατιστικές σχετικές με την ανάγκη επανάληψης των εξετάσεων.
 • Στατιστικές σχετικές με την λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων.
 • Συσχετισμός αποτελεσμάτων εξετάσεων σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.
 • Διερεύνηση Turn-around Time
 • Πληροφοριακές εκτυπώσεις κόστους/απόδοσης.
 • Πληροφοριακές εκτυπώσεις διοικητικής πληροφόρησης.

Όλες οι εκτυπώσεις που παράγει το λογισμικό είναι εξαγώγιμες και σε γνωστούς τύπους αρχείων όπως xls, pdf, html, txt κλπ.

Σύνδεση με Gi-Clinic

Η διαχείριση γίνεται με τρόπο ενιαίο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας εξετάσεων για όλα τα εργαστήρια. H παραγγελία των εξετάσεων γίνεται:

 • Εσωτερικά. Μέσα από τα εργαστήρια
 • Κεντρικά. Από την κεντρική γραμματεία των εργαστηρίων
 • Αποκεντρωμένα. Στα σημεία αιμοληψιών, δηλ. σε κλινικές, εξωτερικά ιατρεία, τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Σύνδεση με ΙΝΠΣ

Το σύστημα ανταλλάσσει δεδομένα με το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (ΙΠΣΝ). Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • Μεταφορά παραγγελιών από το κεντρικό σύστημα.
 • Ενημέρωση του ιατρικού φακέλου από το εργαστηριακό σύστημα.

Ασφάλεια Δεδομένων

Το σύστημα διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας. Εξασφαλίζεται πλήρως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητας (ορθότητας), η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Ιατρικό Απόρρητο / Προσωπικά Δεδομένα

Παρέχεται πλήρης προστασία του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών πληροφοριών μέσω αυστηρού και παραμετρικού καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Ιχνηλασιμότητα – Δικαιώματα χρηστών

Προσφέρεται ιχνηλασιμότητα (traceability) των ενεργειών/λειτουργιών, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση όλης της ιστορίας του κύκλου εργασίας. Κάθε καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή καταγράφεται μαζί με τον κωδικό του χρήστη πού το μετέβαλε και time stamp της μεταβολής.

Τα δικαιώματα των χρηστών ορίζονται παραμετρικά με το σύστημα των ρόλων. Για παράδειγμα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χρηστών που έχουν δικαίωμα καταχώρησης αποτελεσμάτων από αυτούς με δικαίωμα ελέγχου – οριστικοποίησης. Εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν το ιστορικό των μεταβολών των αποτελεσμάτων.

Παραμετροποίηση του Συστήματος

Το σύστημα διαθέτει αρθρωτή (modular) κατασκευή και προσφέρει μεγάλο βαθμό παραμετρικότητας, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργικότητας όσο και ασφάλειας. Οι πιθανές διαφοροποιήσεις στην οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου αντιμετωπίζονται με αλλαγές των παραμέτρων.

Εξειδίκευση για όλα τα εργαστήρια

Το Gi-Lab καλύπτει όλο το φάσμα των ιατρικών εργαστηρίων. Για κάθε ένα ξεχωριστά προσφέρει την δυνατότητα απόλυτης προσαρμογής στον τύπο και την δυναμικότητα του εργαστηρίου ικανοποιώντας όλες τις ειδικές απαιτήσεις που αυτό έχει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες εργαστηρίων στις οποίες λειτουργεί:

 • Βιοχημικά
 • Αιματολογικά
 • Μικροβιολογικά (Καλλιέργειες)
 • Ανοσολογικά
 • Ανοσοδιαγνωστικά
 • Ορμονολογικά
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Ορολογικά
 • Τοξικολογικά
 • Ιστοσυμβατότητας
 • Απεικονιστικά
 • Γενετικής & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Κυτταρολογικά / Παθολογοανατομικά (Gi-Cell)

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Lab παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!