Πληροφορική Ελλάδος

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. καθορίζεται από την επιθυμία σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση του οργανισμού, στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της, έχει καθιερώσει την θέσπιση και ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών της για την ποιότητα, οι οποίοι βασίζονται:

  • Στην στελέχωση με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
  • Στην ικανοποίηση των πελατών
  • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών.
  • Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές.

Η προσέγγιση της εταιρείας στην ποιότητα, εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2015. H Διοίκηση της εταιρείας μεριμνεί κατάλληλα, έτσι ώστε:

  • H πολιτική ποιότητάς της, να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό της, μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας.
  • Nα ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της
  • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Τέλος, η Διοίκηση της εταιρείας, δεσμεύεται να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει.

error: Content is protected !!