Πληροφορική Ελλάδος

Τηλ. Κέντρο:
210 6606015

Πωλήσεις:
210 6606183

Help Desk:
210 6615606

Το προφίλ της εταιρείας

Η Πληροφορική Ελλάδος είναι εταιρεία με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων λύσεων ιατρικής πληροφορικής. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών για δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα & Διαγνωστικά Εργαστήρια.

Οι εφαρμογές αναπτύσσονται με γνώμονα την αξιοπιστία και την λειτουργικότητα. Επεκτείνονται συνεχώς έτσι ώστε να καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας. Όλες οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί να διαλειτουργούν τόσο μεταξύ τους όσο και με ολοκληρωμένα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα.

Η επιτυχία του λογισμικού της οφείλεται στην πολύ καλή ανάλυση των πραγματικών αναγκών καθώς και στο πολύ φιλικό user interface. Αυτό εξασφαλίζεται τόσο από την επιστημονική επάρκεια των στελεχών μας όσο και από την εμπειρία πραγματικής εργασίας στους χώρους λειτουργίας της εφαρμογής.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται:

Μελίτωνα 5, Γέρακας 15344 • Τηλ: 210 6606015 • ΓΕΜΗ: 2258801000

error: Content is protected !!