Πληροφορική Ελλάδος

Gi-Stock

Το Gi-Stock είναι μια σύγχρονη, πολυχρηστική εφαρμογή παρακολούθησης συμβάσεων προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηριακού τομέα. Επιπλέον ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και «εργαλεία» για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση παραγγελιών. Αυτοματοποιεί τον έλεγχο της κατανάλωσης αντιδραστηρίων και διαχειρίζεται και την διαχείριση των αποθηκών των τμημάτων.

Έχει σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις μιας σύγχρονης μονάδας υγείας με εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ευέλικτο, εύχρηστο και φιλικο προς τον τελικό χειριστή ενώ παράλληλα επιτρέπουν τον λεπτομερή έλεγχο των διαδικασιών και την εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας σε όλα τα στάδια.

Από την λειτουργία του Gi-Stock μια σύγχρονη μονάδα υγείας αποκομίζει :

 • Μείωση των δαπανών προμήθειας και κατανάλωσης αντιδραστηρίων ή αναλωσίμων
 • Μείωση του διαχειριστικού και εποπτικού κόστους των διαδικασιών προμήθειας.
 • Υλοποίηση ηλεκτρονικών μεθόδων ασφαλείας και ελέγχου σε όλες τις διαδικασίες.
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταγραφής και τήρησης συμβάσεων.
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας προμήθειας, διαχείρισης και κατανάλωσης αντιδραστηρίων & αναλωσίμων.
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης αποθεμάτων ανά τμήμα ή συνολικά.
 • Υποστήριξη του σχεδιασμού μελλοντικών προμηθειών (διαγωνισμών) αντιδραστηρίων ή αναλωσίμων.
 • Εκτεταμένες δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης για οικονομικά στοιχεία καθώς και διαχειριστική κίνηση των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων.
 • Άμεση ενημέρωση εφαρμογών γενικής λογιστικής με υλοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας κατά περίπτωση.

Το Gi-Stock βελτιστοποιεί την ροή των εργασιών και των διαδικασιών που ακολουθούνται για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. Είναι σύστημα διαμοιρασμένης αρχιτεκτονικής. Αυτό σημαίνει ότι εγκαθίσταται σαν κεντρική εφαρμογή οι λειτουργίες της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος που αφορά. Συνοπτική περιγραφή των λειτουργιών του Gi-Stock ανά τμήμα είναι:

Στα Εργαστήρια

 • Ηλεκτρονική καταγραφή αιτήσεων προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με αυτόματο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των οικονομικών και ποσοτικών περιορισμών ανά σύμβαση ή προμηθευτή καθώς και των εκκρεμών παραγγελιών.
 • Ηλεκτρονική έγκριση και αποστολή των αιτήσεων προμήθειας προς το αρμόδιο τμήμα (φαρμακείο ή τμήμα προμηθειών).
 • Ηλεκτρονική παραλαβή προμηθειών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με αυτόματη ενημέρωση αποθήκης.
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών εν εξελίξει.
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων, υλοποίηση πρωτοκόλλων αποθεμάτων ασφαλείας.
 • Αυτοματοποιημένες λειτουργίες ανάλωσης, καταστροφής, επιστροφής και αποστολής αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία απογραφής για την αποθήκη του εργαστηρίου.
 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων τμήματος συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά είδος, προμηθευτή, σύμβαση ή αναλυτικό σύστημα.


Στο Φαρμακείο

 • Ενημέρωση και διαχείριση σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών του κεντρικού μητρώου αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.
 • Ηλεκτρονική παραλαβή των εγκεκριμένων αιτήσεων παραγγελίας από όλα τα τμήμα του εργαστηρίου σε συνεργασία με το τμήμα. προμηθειών. Διενέργεια αυτομάτων ελέγχων σε πραγματικό χρόνο των οικονομικών και ποσοτικών περιορισμών ανά σύμβαση ή προμηθευτή καθώς και των εκκρεμών παραγγελιών.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής αιτήσεων προμήθειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τμημάτων από την αποθήκη του φαρμακείου.
 • Ηλεκτρονική έγκριση των αιτήσεων προμήθειας σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών.
  Αποστολή των εγκεκριμένων αιτήσεων προμήθειας στου προμηθευτές με χρήση μέσων όπως fax και email.
 • Ηλεκτρονική παραλαβή παραγγελιών από προμηθευτές και προώθηση αυτών στα τμήματα με αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών.
 • Καταγραφή και διαχείριση πρωτοκόλλου παραστατικών (τιμολόγια & δελτία αποστολής) σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών.
 • Διασύνδεση του πρωτοκόλλου παραστατικών του Gi-Stock με εφαρμογές γενικής λογιστικής.
 • Κεντρική παρακολούθηση των παραγγελιών εν εξελίξει.
 • Κεντρική παρακολούθηση των αποθεμάτων συνολικά ή ανά τμήμα, υλοποίηση πρωτοκόλλων αποθεμάτων ασφαλείας.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία απογραφής για την αποθήκη του φαρμακείου.
 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για όλα τα τμήματα συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά τμήμα, είδος, προμηθευτή, σύμβαση ή αναλυτικό σύστημα.


Στο Τμήμα Προμηθειών

 • Ενημέρωση και διαχείριση σε συνεργασία με το φαρμακείο του κεντρικού μητρώου αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.
 • Ενημέρωση και διαχείριση του κεντρικού μητρώου προμηθευτών.
 • Ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των συμβάσεων προμήθειας για όλα τα τμήματα.
 • Ορισμός κανόνων και διαδικασιών ελέγχου ποσοτικών ή και οικονομικών πλαφόν συμβάσεων ή προμηθευτών.
 • Χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός ειδών ως «συμβατικά» ή «εξω-συμβατικά».
 • Ηλεκτρονική έγκριση των αιτήσεων προμήθειας σε συνεργασία με το φαρμακείο.
 • Καταγραφή και διαχείριση πρωτοκόλλου παραστατικών (τιμολόγια & δελτία αποστολής) σε συνεργασία με το φαρμακείο.
 • Διασύνδεση του πρωτοκόλλου παραστατικών του Gi-Stock με εφαρμογές γενικής λογιστικής.
 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για όλα τα τμήματα συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά τμήμα, προμηθευτή, σύμβαση ή είδος. Δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών ελέγχων για την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού μελλοντικών προμηθειών (διαγωνισμών).
 • Συγκριτικά στατιστικά πραγματικής και θεωρητικής κατανάλωσης (σε διασύνδεση με τις εφαρμογές Gi-Lab, Gi-Blood, Gi-Clinic, Gi-Cell, & Gi-Comm).
 • Οικονομικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων συγκεντρωτικά και αναλυτικά ανά τμήμα, προμηθευτή, σύμβαση ή είδος.


Διοικητική & Διαχειριστική πληροφόρηση

 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για όλα τα τμήματα συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά τμήμα, προμηθευτή, σύμβαση ή είδος. Δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών ελέγχων για την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού μελλοντικών προμηθειών (διαγωνισμών).
 • Συγκριτικά στατιστικά πραγματικής και θεωρητικής κατανάλωσης (σε διασύνδεση με τις εφαρμογές Gi-Lab, Gi-Blood, Gi-Clinic, Gi-Cell, & Gi-Comm).
 • Οικονομικά στοιχεία χρήσης αντιδραστηρίων συγκεντρωτικά και αναλυτικά ανά τμήμα, προμηθευτή, σύμβαση ή είδος.
error: Content is protected !!